Projecten

Talenting Foundation besteedt financiële middelen aan projecten die passen binnen de missie en visie van TF. De projecten worden beoordeeld op basis van de volgende toetsingscriteria:

Middel 12@4x
Values

Projecten worden getoetst aan een aantal waarden die gebaseerd zijn op de Bijbel. Een samenvatting met verwijzing naar de tien universele geboden is kernachtig weergegeven door Jezus in Zijn uitspraak ‘heb God lief boven alles en de naaste als uzelf’.

Middel 15@4x

Community

Een doel heeft meerwaarde als er een groep mensen bij betrokken is die op de een of andere manier een relatie met elkaar hebben of krijgen. Dit in tegenstelling met noodhulp waarbij een regio of gebied bij betrokken is waar een groep willekeurige bewoners door getroffen is. Het is niet noodzakelijk dat zo’n groep mensen al vanaf het begin een duidelijke community vormt, de potentie moet tot ontplooiing komen. Voorbeeld is steun aan een economische activiteit waardoor mensen elkaar gaan leren kennen, waarderen en vertrouwen waardoor saamhorigheid ontstaat en langdurige samenwerking mogelijk is.

Middel 13@4x
Impact

Doel van de ondersteuning door TF is blijvende verbetering van de situatie van de ontvangers, en daarmee blijvende impact. Voorbeelden zijn het verbeteren van infrastructuur zodat een probleemsituatie zich minder makkelijk herhaalt, het zorgen van goede huisvesting, drinkwater, bescherming tegen overstroming, het opleiden om betere teeltmethoden te beheersen, het weerbaar maken bij participatie in de maatschappij van sociaal zwakkeren etc..

In hulpsituaties is zelden sprake van enkelvoudige problematiek. TF streeft er naar om projecten ‘all inclusive’ uit te voeren, om duurzaam impact te kunnen realiseren. Dit houdt ook in, dat projecten veelal meerjarig van karakter zullen zijn, waarbij stap voor stap de doelgroep de verantwoordelijkheid neemt en zo het effect verduurzaamt.

TF staat open voor noodhulp situaties, maar richt zich voornamelijk op projecten met langdurige impact.

Middel 14@4x
Network

Een charitatief project kan aan waarde en impact winnen, als er sprake is van elkaar versterkende activiteiten. Denk daarbij aan betrokkenheid van meerdere samenwerkende organisaties, elk met hun expertise. Of aan betrokkenheid vanuit ondernemers en ondernemersorganisaties.

Een voorbeeld is een programma voor werkgelegenheid in een ontwikkelingsland waarbij jonge ondernemers betrokken worden, samenwerkend in een netwerk organisatie met als doel te groeien van zelfstandige naar een onderneming met personeel.

Middel 10@4x

Excellence and Innovation

Er wordt gestreefd naar een excellente uitvoering van het project, met de beste benutting van de middelen. Doelen moeten kunnen aangeven hoe zij boven de middelmaat kunnen uitstijgen, en hoe de hulp vanuit een project daarbij helpt.

Niet noodzakelijk, maar wel een plus, is het aspect innovatie. TF staat open voor goed onderbouwde vernieuwingen in hulpverlening. Dat kan zowel organisatorisch als technisch zijn.

De betrokkenen bij TF zijn al vele jaren actief in charitatieve projecten. Binnen de setting van TF kan daar nu op doorgebouwd worden.

Als projecten waar we bij betrokken zijn geweest en een mooie indicatie geven van onze interesses, noemen we:

  1. Hulp aan gezinnen in oost Europa;
  2. Opzet van een cashewnoten fabriek in Afrika;
  3. Ontwikkelen van een onderwijsproject via internet;
  4. Onderwijs ontwikkeling van vakscholen;
  5. Realisatie van een opvanghuis voor noodsituaties;
  6. Diaconale hulpverlening in een achtergebleven wijk in een grote Nederlandse stad;
  7. Renovatie van een verzorgingshuis in het midden oosten.

 

%d bloggers liken dit: